Firewall PA-220

Firewall Palo Alto Network PA-220 contains:

  • 8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports.
  • 1 x 10/100/1000 out-of-band management port.
  • 1 x RJ-45 console port.
  • 1 x USB port.
  • 1 x Micro USB console port.

 

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now