WatchGuard Firebox M270

  • Firewall: 4.9 Gbps
  • AV: 2.1 Gbps
  • IPS: 2.3 Gbps
  • UTM: 1.6 Gbps
  • VPN: 1.6 Gbps
  • 1 Gig Ports: 8
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now