WatchGuard Firebox M370

  • UTM: 2.6 Gbps
  • Firewall: 8 Gbps
  • VPN: 4.6 Gbps
  • AV: 3 Gbps
  • IPS: 4.8 Gbps
  • 1 Gig Ports: 8
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now