WatchGuard Firebox M470

  • Firewall throughput: 19.6 Gbps
  • VPN throughput: 5.2 Gbps
  • AV throughput: 3.5 Gbps
  • IPS throughput: 5.7 Gbps
  • UTM throughput: 3.1 Gbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now