WatchGuard Firebox M5600

Firewall throughput: 60 Gbps

VPN throughput: 10 Gbps

AV throughput: 12 Gbps

IPS throughput: 18 Gbps

UTM throughput: 11 Gbps

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now