WatchGuard Firebox M670

  • Firewall throughput: 34 Gbps
  • VPN throughput: 7.6 Gbps
  • IPS throughput: 10.4 Gbps
  • UTM throughput: 5.4 Gbps
  • HTTPS throughput: 4.0 Gbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now