WatchGuard Firebox T80

  • Firewall (IMIX): 1.32 Gbps
  • VPN (IMIX): 416 Mbps
  • UTM Full Scan: 631 Mbps
  • HTTPS + IPS: 356 Mbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now