GFI EventsManager

GFI EventsManager là giải pháp Giám sát thông tin bảo mật và nhật ký sự kiện. Quản lý dữ liệu nhật ký sự kiện để đảm bảo độ tin cậy, bảo mật và tuân thủ của hệ thống

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now