Sangfor IAG M14000-AC-I

  • Profile: 2U
  • HD Capacity: 1.92T SSD
  • Application Layer Throughput Options: 60Gbps (Bypass)/50Gbps (Bridge)
  • Recommended Concurrent Users: 20,000
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now