Sangfor IAG M5500-SK-AC-I

  • Profile: 1U
  • HD Capacity: 128G MSATA
  • Application Layer Throughput Options: 750Mbps
  • Recommended Concurrent Users: 1,000

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now