Sangfor IAG M5800-SK-AC-I

  • Profile: 1U
  • HD Capacity: 128G MSATA + 480G SSD
  • Application Layer Throughput Options: 1.5Gbps
  • Recommended Concurrent Users: 2,000

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now