Sangfor IAM M12000-AC-I

  • Profile: 2U
  • HD Capacity: 1TB + 64GB SSD
  • Application Layer Throughput Options: 40 Gbps
  • Recommended Concurrent Users: 200,000

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now