Sangfor IAM M5000-AC-I-S

  • Profile: 1U
  • HD Capacity: 128G SSD
  • Application Layer Throughput Options: 80 Mbps
  • Recommended Concurrent Users: 100 PCs~100 Mob

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now