Sangfor IAM M5200-AC-I-S

  • Profile: 1U
  • HD Capacity: 1TB
  • Application Layer Throughput Options: 400 Mbps
  • Recommended Concurrent Users: 2000

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now