Sangfor IAM M5600-AC-I

  • Profile: 2U
  • HD Capacity: 1TB
  • Application Layer Throughput Options: 1.2 Gbps
  • Recommended Concurrent Users: 6000

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now