Sangfor IAM S5000-AC-I

  • Profile: Desktop
  • HD Capacity: 64G SSD
  • Application Layer Throughput Options: 40 Mbps
  • Recommended Concurrent Users: 50 PCs~100 Mob

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now