Shared Folder Protector

Kakasoft Shared Folder Protector là một công cụ bảo vệ sao chép chuyên bảo vệ sao chép và bảo vệ mật khẩu các thư mục và tệp được chia sẻ trên PC, LAN và mạng của bạn. Nó mở rộng kiểm soát truy cập máy chủ tệp với mã hóa đầu cuối mạnh mẽ và cho phép quản trị viên có được toàn quyền kiểm soát bằng cách đặt các quyền truy cập khác nhau cho nhiều người dùng.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now