Veeam Agent for Microsoft Windows

  • Enterprise-level backup and recovery: Nhận bảo vệ hoàn toàn cho cả máy trạm và máy chủ vật lý của Windows và Cloud.
  • Physical backups off site: Sao lưu khối lượng công việc dựa trên Windows từ trang web tới nhà cung cấp dịch vụ Cloud thông qua Veeam Cloud Connect.
  • Protection of roaming endpoints: Đáp ứng các yêu cầu chính sách RPO cho laptop và máy tính bảng bên ngoài mạng công ty.
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now