Veeam Monitoring and Management

VMware infrastructure platforms:

  • VMware vSphere 4.1, 5.x and 6.x; and free ESXi;
  • vCloud Director 5.1, 5.5, 8.0
  • vCenter Server 4.1, 5.x, 6.x.

Microsoft infrastructure Platforms:

  • Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016;
  • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 both paid and free
  • Microsoft SC VMM 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now