Veeam Availability Suite Enterprise for VMware

  • Veeam Availability Suite Enterprise for VMware có 2 phiên bản đó là : Veeam Availability Suite Enterprise for VMware  Perpetual và Veeam Availability Suite Enterprise for VMware  Subcription
  • Veeam Backup & Replication giảm thiểu các rủi ro liên quan đến việc triển khai ứng dụng bằng cách đặt các bản sao lưu và bản sao của bạn để hoạt động trong môi trường giống như sản xuất trước khi triển khai sản xuất.
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now