WatchGuard Firebox T40

  • Firewall (IMIX): 1.04 Gbps
  • VPN (IMIX): 272 Mbps
  • UTM Full Scan: 300 Mbps
  • HTTPS + IPS: 92 Mbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now