WatchGuard Firebox T20

  • Firewall (IMIX): 510 Mbps
  • VPN (IMIX): 140 Mbps
  • UTM Full Scan: 154 Mbps
  • HTTPS + IPS: 50 Mbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now